1-1240.jpeg
JU Centar za dnevni boravak djece sa
smetnjama u razvoju i odraslih lica
sa invaliditetom u opštini Danilovgrad
Javna Ustanova Centar za dnevni boravak
Opština Danilovgrad
slajd-2.jpeg
JU Centar za dnevni boravak djece sa
smetnjama u razvoju i odraslih lica
sa invaliditetom u opštini Danilovgrad
Slide
PlayPlay
previous arrow
next arrow

Dobro došli

20200710 082949856 iOSJavna Ustanova Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom  osnovana je u septembru 2018.godine sa ciljem pružanja podrške djeci sa smetnjama u razvoju  i OSI.  Ustanova raspolaže sa kvalitetnim prostornim kapacitetom, i sve prostorije opremljene su najsavremenijim didaktičkim i edukativnim materijalima  za realizaciju aktivnosti, kao i tehničkim i medicinskim pomagalima i sredstvima za fizikalnu terapiju. Vanjski prostor Ustanove uređen je  zelenom površinom na kojoj se nalazi mobilijar za rekreaciju i zabavu,  kao i ljetnjikovac za odmor. Ustanova raspolaže i vozilom za prevoz korisnika.   

JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom  obavlja djelatnost pružanja podrške iz oblasti usluga socijalne i dječje zaštite i djeluje u pravcu stvaranja uslova za što kvalitetniji i samostalniji život djece i odraslih sa smetnjama u razvoju, njihovu habilitaciju, rehabilitaciju i socijalnu integraciju.

Glavni cilj JU Centra za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom  jeste zaštita, unapređenje i ostvarivanje prava  djece sa smetnjama u razvoju i OSI, pripremanje i pružanje pomoći za sticanje socijalnih vještina koje su neophodne za samostalan život i aktivno učešće u zajednici, inkluzija u vaspitno-obrazovni proces, i pružanje psiho-socijalne podrške porodicama djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom.

U skladu sa principima Konvencije o pravima djeteta, JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom  promoviše jednako ostvarivanje ljudskih  prava, stavljajući naglasak na ostvarivanje prava iz oblasti iz socijalne i dječje zaštite, koja su jasno definisana crnogorskim Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti. 

Tokom sprovođenja aktivnosti  u Dnevnom centru, primjenjuje se interdisciplinarni pristup, sa ciljem da se podstakne, ne samo razvoj znanja i vještina, nego i emocionalnih, psiho-socijalnih i moralnih komponenti.

Usluge koje obezbjeđuje Dnevni centar su :

  • osmočasovni boravak
  • ishrana koja uključuje dva obroka
  • održavanje njege i lične higijene
  • prevoz korisnika
  • socijalizacija
  • sprovođenje vaspitno-obrazovnih aktivnosti
  • radno-okupaciona terapija
  • razvoj socijalnih vještina
  • individualni i grupni rad
  • rekreacija

 

slajd5

Registarski podaci

Registarski broj: 80027368

Pretežna djelatnost: 8891

PIB: 03157989

 

DANILOVGRAD

Adresa

ulica: Jefta Šćepanovića-Čaja bb.

81410 Danilovgrad

Crna Gora

Donirajte

Žiro-račun:

520000000002095372

Hipotekarna banka AD


Devizni račun:

Instrukcije za plaćanje iz inostranstva:

IBAN : ME25520042000000996881

SWIFT: HBBAMEPGXXX

Hipotekarna banka AD