1-1240.jpeg
JU Centar za dnevni boravak djece sa
smetnjama u razvoju i odraslih lica
sa invaliditetom u opštini Danilovgrad
Javna Ustanova Centar za dnevni boravak
Opština Danilovgrad
slajd-2.jpeg
JU Centar za dnevni boravak djece sa
smetnjama u razvoju i odraslih lica
sa invaliditetom u opštini Danilovgrad
Slide
PlayPlay
previous arrow
next arrow

JAVNI KONKURS ZA RADNO MJESTO DIREKTOR/ICA

JU CENTAR ZA DNEVNI BORAVAK DJECE SA SMETNJAMA U RAZVOJU I
ODRASLIH LICA SA INVALIDITETOM U OPŠTINI DANILOVGRAD
 

Na osnovu člana 94 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Sl. list CG“ br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17, 50/17, 59/21, 145/21, 3/23) i člana 12 Statuta JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom („Sl. list CG-OP“ br. 029/7, 049/18, 016/19, 030/22) , člana 15 Odluke o osnivanju Javne Ustanove Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u opštini Danilovgrad  ( „Sl. list CG-OP“, br. 8/17 i 43/18) kao i Odluke Upravnog odbora br.22/24 od 19.01.2024. godine, JU Centar za dnevni boravak, objavljuje

JAVNI KONKURS
za radno mjesto
 
 1. Direktor/ica, 1 izvršilac na mandatni period u trajanju od 4 godine.

Posebni uslovi: najmanje VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja u obimu od 240 CSPK-a kredita ( fakultet iz oblasti društvenih nauka), najmanje tri godine rada u oblasti socijalne i dječje zaštite ili pet godina rada u državnim organima ili organima lokalne samouprave.

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove navedene u tački 1.

 1. Uz prijavu na konkurs kandidati su u obavezi da dostave dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova, a to su:
 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore (kandidati/kinje koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nisu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte),
 • Diplomu ili uvjerenje o završenom nivou i oblasti obrazovanja,
 • Dokaz o radnom iskustvu najmanje tri godine rada u oblasti socijalne i dječje zaštite ili pet godina rada u državnim organima ili organima lokalne samouprave,
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti ( koje nije starije od šest mjeseci),
 • Program razvoja Javne ustanove Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u opštini Danilovgrad, za mandatni period u trajanju od četiri godine.
 1. Uvjerenje, da li je licu pravosnažnom sudskom odlukom zabranjen rad na određenim poslovima, pribavljaju se po službenoj dužnosti.

        Uvjerenje, da li je lice pravosnažno osuđivano za krivična djela protiv polne slobode, pribavlja se po službenoj dužnosti.

 1. Kandidat koji ispunjava uslove javnog konkursa za popunu radnog mjesta direktora podliježe provjeri kompetencija, znanja i sposobnosti.
 2. Prijavu i dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova kandidati podnose u orginalu ili ovjerenoj kopiji u roku od 20 dana od dana objavljivanja javnog konkursa na adresu: JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u opštini Danilovgrad, ul Jefta Šćepanovića Čaja, 81410 Danilovgrad.
 3. Nepotpuna, neuredna i neblagovremeno dostavljena dokumentacija neće se uzeti u razmatranje.
 4. Sve informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na br. 020/813-205.
UPRAVNI ODBOR
s.r. Nikola Stanišić

Registarski podaci

Registarski broj: 80027368

Pretežna djelatnost: 8891

PIB: 03157989

 

DANILOVGRAD

Adresa

ulica: Jefta Šćepanovića-Čaja bb.

81410 Danilovgrad

Crna Gora

Donirajte

Žiro-račun:

520000000002095372

Hipotekarna banka AD


Devizni račun:

Instrukcije za plaćanje iz inostranstva:

IBAN : ME25520042000000996881

SWIFT: HBBAMEPGXXX

Hipotekarna banka AD